koordinator-jerabu.cz

Naše služby

Home  >>  Naše služby

NABÍDKA SLUŽEB FIRMY KOORDINÁTOR JEŘÁBŮ s.r.o.

Společnost Koordinátor jeřábů s.r.o. díky svým zkušenostem z desítek stavebních projektů dokáže zavést a udržovat vysoký standart v řízení jeřábovém provozu, tak aby byly zajištěny veškeré požadavky investora/zadavatele či našeho objednatele vůči zhotovitelům a provozu stavby vůči právní legislativě. Zároveň jako jediná společnost zajišťujeme krom koordinátorů jeřábů i externě funkci pověřené osoby za celkové řízení provozu jeřábu. Pověřená osoba ZZ je právně zodpovědná za řízení celkového provozu jeřábu a musí mít odborné znalosti v oblasti jeřábového provozu tak, aby zajistila nejen bezpečný jeřábový provoz v plném rozsahu, ale byla schopna i vybrat nejvhodnější jeřáb se zohledněním na možné požadavky všech zhotovitelů využívající pro svou činnost jeřábovou dopravu.

[su_spoiler title=”Pověřená osoba za celkové řízení provozu jeřábů – PO ZZ” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ class=””]

Pověřená osoba ZZ musí být schopna zajistit a vyhodnotit technologické postupy i pro zvlášť složité zdvihací operace jako je součinné zvedání břemene pomocí dvou jeřábů či otáčení atypických a těžkých břemen – instalování padesáti tunové technologie, usazování nadměrných břemen apod.

Zajišťovat informovanost o mimořádných událostech a zajištovat nápravná opatření

Zajištění vyhotovení systému bezpečné práce k řízení jeřábového provozu dále jen SBP ZZ

Musí být znalý v administrativních činností ohledně potřebné dokumentace a její evidence a další z povinností je zajišťování spolupráce s dozorovými orgány OIP apod.

 

Pověřená osoba a koordinátor jeřábů zajistí:

 

 1. Spolupráce při kontrolách dozorových orgánů.
 2. Koordinace činnosti jeřábů na pracovišti, kde je víc než jeden jeřáb, aby se zabránilo kolizím jeřábů, částí jeřábů anebo břemen;
 3. Zajištění bezpečného provozu jeřábu výběrem vhodného příslušenství pro zdvihání, školením a dozorem,
 4. Seznámení se SBP ZZ a MPBP ZZ nastupující zaměstnance subdodavatelských firem, kteří používají ke své činnosti věžový jeřáb;
 5. V případě potřeby zajištění projednání se všemi odpovědnými orgány a zajištění spolupráci při účasti více subjektů;
 6. Kontrolu provádění příslušných prohlídek, inspekcí, údržby zdvihacích zařízení;
 7. Zajištění efektivního postupu při informování o závadách a mimořádných událostech včetně provedení potřebných nápravných opatření;
 8. Odpovědnost za řízení provozu jeřábů zajištěním, aby byly určeny kompetentní osoby k obsluze jeřábů a manipulaci s břemeny;
 9. Kontrola používání osobních ochranných pracovních pomůcek;
 10. Zajištění dodržení požadavků na provoz jeřábu, odstavení jeřábu;
 11. Zajištění dodržení požadavků na provoz jeřábu v prováděné lokalitě stavby
 12. Koordinace veškerých dalších zvedacích prostředků (mobilní jeřáby) a čerpacího zařízení betonové směsi (mobilní čerpadla, čerpací věže).
 13. Případné hlášení poruch jeřábů pronajímateli včetně řešení servisu a oprav.
 14. Zajistí vedení dokumentace ZZ i pro případnou kontrolu ze strany kontrolních orgánů.

[/su_spoiler]

 

[su_spoiler title=”Koordinátor jeřábů – KOO ZZ ” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ class=””]

Minimální požadavky na koordinátora jeřábů dle ČSN ISO 12 480-3:

 1. a) kompetentní – znalý jeřábového provozu včetně možných fyzických vychýlení jeřábů. Znalý bezpečného jeřábového provozu a obecné bezpečnosti práce. Aby mohl být schopný předjímat možná rizika spojené s provozním a aktuálním provozem jeřábů a zdvihacích operacích.
 2. b) zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost,
 3. c) starší 21 let – doporučený věk je, ale 23 let. 21 let je myšleno, kdy pracovník se na danou profesy či činnosti připravoval v rámci studia a získával danou praxi. V ČR neexistuje studijní obor na obsluhu věžového jeřábu. A komplexnější znalosti týkající se nejen samotného stroje, jeho bezpečného provozu, ale i vedení kompletní dokumentace, evidence inspekcí, kontrol či vyhotovování potřebné dokumentace v oblasti jeřábového a stavebního provozu z pozice obsluhy jeřábu lze získat velmi obtížně.
 4. d) s praxí minimálně 5 let při provozování věžových jeřábů – jak již z napsaného vyplývá, tuto funkci může vykonávat osoba, která je znalá nejen samotného provozu jeřábu, ale i provozování jeřábů.

Rozdíl je v rozsahu znalostí.

 • v provozu musí splňovat dílčí činnosti,
 • při provozování musí prokazovat hlubší znalosti celkového provozu včetně vedení a vyhotovování potřebné odborné dokumentace pro bezpečný celkový provoz jeřábů.

 

V ČSN ISO 12 480-3 nod 3.5.1. je definice pojmu ,, při provozu“ popsána jako – stav, kdy jeřáb manipuluje s břemenem až do jmenovité nosnosti při povolené rychlosti větru a při splnění dalších požadavků uvedených v příslušných normách anebo stanovených výrobcem jeřábu. I zde jasně vyplývá, že koordinátor jeřábů musí být znalý minimálně normových požadavků.

 1. e) schopen předávat přesné a zřetelné pokyny – slovní. Vzhledem k celkového provozu jeřábu je nutné plně komunikovat v českém jazyce – pokud není stanoveno v SBP ZZ jinak. Pak ale následky selhání komunikačních cest nese pověřená osoba za řízení provozu jeřábu organizace zaměstnavatele.
 2. f) schopen vypracovat plán koordinace činností jeřábů – musí mít rozsáhlejší znalosti v oblasti vázání a manipulace s břemeny, než vazač či signalista. Znova se zde nepřímo poukazuje na potřebu zvýšené znalosti v oblasti jeřábového provozu, a to jak z pohledu jeřábníka, tak z pohledu ostatních kompetentních pracovníků – pověřených osob, vazačů, signalistů, a to různých profesí – tesařů, železářů, montážníků ocelových konstrukcí atd.
 3. g) při šplhání jeřábu (směně výšky jeřábu) se musí koordinátor jeřábu zúčastnit konzultací – i z tohoto bodu jasně vyplývá, že KOO ZZ musí plynně hovořit v českém jazyce, aby byl schopen pochopit a uplatnit i technické názvy a požadavky.

Práva a povinnosti Koordinátora jeřábů – KOO ZZ:

 

 • Provádět seznamování nově příchozích signalistů a vazačů s místním provozním řádem ZZ a dohlížet na jeho řádné dodržování ze strany signalistů a vazačů.
 • Zajišťovat provádění příslušných prohlídek, inspekcí, údržby zařízení apod. – dle SBP
 • Zajišťovat efektivní postup při informování o závadách a mimořádných událostech včetně provedení potřebných nápravných opatření.
 • Pravomoc okamžitě zastavit provoz jeřábu při zjištění závažných nedostatků, které by mohli ohrozit bezpečnost.
 • Vykázat jakoukoliv osobu z prostoru jeřábové dopravy v případě jejího možného ohrožení na zdraví nebo v případě, že osoba porušuje bezpečnostní předpisy, SBP nebo jeho příkazy.
 • Dodržení požadavků na provoz jeřábu, odstavení jeřábu, zastavení provozu jeřábu.
 • Dodržení požadavků na provoz jeřábu v prováděné lokalitě stavby (práce mimo ohraničení stavby, vzdálenost od ochranných pásem apod.)
 • Kontrola vedení Deníku zdvihacího zařízení dle SBP ZZ.

 

Dozor nad dodržováním Systému bezpečné práce a provozu jeřábové dopravy na stavbě provádí PO ZZ a KOO ZZ, který má oprávnění řídit a kdykoliv zastavit jeřábový provoz na pracovišti.

[/su_spoiler] 

 

[su_spoiler title=”Školení” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ class=”spoiler_1″]

každý pracovník který pro svou práci využívá jeřáb, je povinen projít školením Koordinátora jeřábů, který ho seznámí se SBP ZZ a MPBP ZZ.

Školení je zaměřeno na zavedený systém řízení jeřábů, komunikaci, zakázané manipulace atd. je rozděleno do dvou bloků.

 1. blok je vizuální, kde jsou pracovníkům ukázány fotografie z kabiny jeřábů při různým nepředvídatelných událostech
 2. blok je zaměřen na systém 5PASS a seznámení s MPBP ZZ, kde jsou použity názorné příklady jak nedovolených manipulací, tak i správných manipulací.

 [/su_spoiler]

 

[su_spoiler title=”ADMINISTRATIVA: – administrativa týkající se jeřábové činnosti” style=”fancy” icon=”arrow-circle-2″ class=”spoiler_1″]

Aktualizace SBP

– během výstavby bude docházet k změnám nasazení jeřábů a vznikajících rizik a je tedy důležité udržovat tento dokument stále aktuální v závislosti na postup výstavby.

Důležité je také prokazatelně seznamovat s tímto dokumentem (včetně příloh) zúčastněné pracovníky, a to stvrzovat podpisem.

Každý proškolený pověřený pracovník musí předložit platný průkaz nebo školící osnovu pro prokázání kompetentnosti osob – vazačský průkaz, jeřábnický průkaz atd.

 

                   Vedení dokumentace ZZ

 1. evidence provozní dokumentace
 2. zajištění montážních a demontážních TP dodavatele jeřábů
 3. kontrola vedení deníku ZZ
 4. vyhotovení a aktualizace SBP ZZ.

 

                   Zajišťování komunikace

 1. mezi objednavatelem a dodavatelem věžových jeřábů – objednávky obsluh (pracovní doba atd.) řešení servisu při poruše atd.
 2. kontrola pravidelných inspekcí ZZ
 3. řešení mimořádných událostí – nepřítomnost obsluhy, porucha strojů atd.

 [/su_spoiler]